Privacybeleid van Interio & Service vof (Il Giardino)

Interio & Service vof (Il Giardino) verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid, kunt u terecht bij Luc Poel ( email : info@ilgiardino.be).

Verwerkingsdoeleinden

Interio & Service vof (Il Giardino) verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit), profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van art 6.1 van de Algemene Verordening : 

(a) toestemming

(b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst

(c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting

(f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde

belang om te ondernemen

Gegevensbescherming

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van art.6.1 ((a) toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Interio & Service vof (Il Giardino) stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing.Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Interio & Service vof (Il Giardino) u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van Interio & Service vof) binnen de Europese

Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Interio & Service vof verbonden zijn of met enige andere partner van Interio & Service vof. 

Interio & Service vof garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen

zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Interio & Service vof zal nooit uw gegevens verkopen.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen , de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van art. 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een email te verzenden naar het volgende mailadres : info@ilgiardino.be

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel ( commission@privacycommission.be ).